Blue Ridge Skyline - Shenandoah Nat'l Park, VA
Blue Ridge Skyline - Shenandoah Nat'l Park, VA
2009